ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 38                                               

Campaka (majalah)

Dina awal penerbitanana, mimitina mah bulanan,ka behdieunakeun medal sabulan dua kali atawa tengah bulanan,diterbitkeun ku Yayasan Campaka. Dina karedaksianana, ieu majalah téh ngalaman robah-robah redaksi, Girang rumpaka ngarangkep pananggung ja ...

                                               

Candra (majalah)

Nomer nu munggaran maké titimangsa bulan Méi 1954. Di handapeun ngaran majalah diembohan ku katerangan Majalah Bulanan Roman Sunda Populer. Kecap roman dina katerangan jilid henteu nuduhkeun roman nu mangrupa carita panjang sabangsa novel, tapi l ...

                                               

Kutawaringin (majalah)

Majalah Kutawaringin diterbitkeun ku Yayasan Kutawaringin Subang. Panangkes dicepeng ku AHS Armin Asdi, ari girang rumpaka dicepeng ku Agus Sur. Ngaran Kutawaringin dicokot tina kasang tukang sajarah di dinya. Di wewengkon Cimerta Subang, kungsi ...

                                               

Langensari (majalah)

Langensari nyaéta majalah bulanan, anu ka béhdieunakeun robah jadi tengah bulanan, diterbitkeun ku CV Langensari, Bandung. Lantaran kaasup kana majalah umum, majalah Langensari réa ngamuat carita-carita panglipur mangrupa carita pondok jeung cari ...

                                               

Sari (majalah)

Sari téh majalah bulanan basa Sunda anu diterbitkeun ku Bale Kasenian Sunda ti mimiti bulan Nopember 1962. Sesepuh jeung pananggungjawabna R.Ondo Kartadinata. Ieu majalah nyebut manéh majalah kasenian jeung panglipur, di jerona dimuat rupaning ca ...

                                               

Budak Minggat

Budak Minggat téh novel karya Samsudi, citakan nu kahiji diterbitkeun ku Balai Pustaka, Jakarta, teu kanyahoan taun terbitna. Citakan kaduana diterbitkeun ku CV Pusaka Sunda gawé bareng jeung Balai Pustaka, taun 1965, didua jilidkeun masing-masin ...

                                               

Béntang Pasantrén

Béntang Pasantrén téh novel karangan Usép Romli anu diterbitkeun munggaran ku Pustaka Dasentra Bandung, taun 1983. Ukuran bukuna 18 cm x 12 cm kandelna 72 kaca. Citakan kaduana diterbitkeun ku Kiblat Buku Utama Bandung, taun 2006, ukuran bukuna d ...

                                               

Saéni

Novel Saéni téh minangka novel munggaran karangan Hadi AKS, anu diterbitkeun ku Grafindo Media Pratama taun 2007. Saterusna ieu novel diterbitkeun deui ku Kiblat Buku Utama bulan Maret taun 2014, kalawan panganteur Teddi Muhtadin. Ieu novel kande ...

                                               

Si Bedog Panjang

Si Bedog Panjang nyaéta salah sahiji judul novel karya Ki Umbara anu medal dina taun 1983, ku pamedal Rahmat Cijulang. Kandel buku na nyaéta 120 kaca.

                                               

Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda

Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda nyaéta hiji paguyuban keur karumpulna singsaha waé nu mikaresep sastra Sunda. Paguyuban ieu diadegkeun tanggal 27 Maret 1966 di Bandung. saméméh robah ngaran jadi Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda, ngaran pag ...

                                               

Adat ngurus orok

Adat ngurus orok ilaharna ku paraji salila 40 poé nalika utun atawa inji kaluar tina beuteung indungna, tuluy éta orok téh ditangkarakeun anu asal posisina nangkub sanggeus kitu orok téh di teundeun dina nyiru tuluy di tutupan ku samping. Sanggeu ...

                                               

Bab Adat-adat Urang Priangan jeung Sunda Lianna ti Éta

Bab Adat-adat Urang Priangan jeung Sunda Lianna ti Éta nyaéta buku anu eusina dadaran etnografi urang Sunda nu ditulis ku H. Hasan Mustapa. Geus ditarjamahkeun kana basa Walanda ku R.A. Kern jeung kana basa Indonésia ku Maryati. Sedengkeun naskah ...

                                               

Ngaruwat

Ngaruwat dina istilah Sunda mah tiasa disebat penyucian atanapi nyucikeun. Diruwat hartosna disucikeun. Tujuanana sarua jeung babarit, ménta kasalametan ka karuhun jeung nu ngageugeuh lembur, dayeuh, atawa nagara. Bédana téh nu diruatna bisa lemb ...

                                               

Tujuh Bulanan

Tujuh Bulanan nyaéta salametan nu kakandungan tujuh bulan. Biasana nu keur kakandungan dimandian cai tujuh rupa. Lian ti éta sok nyieun rurujakan, rujak bebek. Rujakna tuluy dijual, ari duit jang pameulina ku talawéngkar. Engkéna duduitan lading ...

                                               

Ager

Ager ; léngkong; basa Indonésiana agar-agar nyaéta hiji zat nu wanguna ngagéblég/ gel kalawan geunyal, dijieun tina hasil olahan jukut laut. Jukut laut nu bisa dijieun ager tayalian ti golongan Eucheuma spinosum, urang Jepang nyebutna kanten ". T ...

                                               

Akar kalapa

Akar kalapa nyaéta kuéh garing nu dijieun tina tipung béas jeung tipung ketan. Ieu kuéh geus teu bireuk deui di wewengkon Sunda mah, ogé di wewengkon Batawi jeung sabudeureunana. Umumna mah ieu kuéh téh disuguhkeun jeung kuéh-kuéh lianna kayaning ...

                                               

Apem

Apem nyaéta ngaran kadaharan tradisional asli Indonésia anu dijieun tina tipung béas dicampur tipung sagu jeung cipati. Ari bahan biangna tina ragi instan, cai jeung tipung béas, bahan siropna tina gula bodas jeung cai kalapa ngora. Sok disebut o ...

                                               

Asinan

Asinan nyaéta sajinis kadaharan nu dijieun ku cara diasinkeun, bahan nu diasinkeunna nyaéta sarupaning bungbuahan jeung sayuran. Asinan mangrupa salah sahiji kadaharan has Jawa Kulon. Istilah asin nujul kana prosés ngawétkeunana ku cara ngeueum b ...

                                               

Awug

Awug nyaéta kadaharan khas urang sunda anu dijieunna tina tipung béas, tipung kétan, gula beureum, kalapa parud jeung bentukna krucut. Baheulana mah dijieunna dina pas usum panén hungkul tapi kiwari mah geus henteu. Lain ngan saukur urang Sunda w ...

                                               

Bacang (kadaharan)

Bacang nyaéta kadaharan sabangsa leupeut, dijieunna tina béas beunang ngagigihan, biasana mah maké jeroan mangrupa daging jeung sayuran, dibungkus ku daun awi atawa daun hanjuang. Kiwari aya bacang nu eusina supa, rebon, témpé, jsb. Aya ogé nu di ...

                                               

Basréng

Basréng atawa singgetan tina baso digoréng nyaéta salah sahiji kadaharan tradisional Bandung nu miboga bahan dasar lauk tanggiri. Basréng téh mangrupa camilan nu bisa didahar iraha jeung di mana waé. Camilan nu bentukna mangrupa potongan panjang ...

                                               

Batagor

Batagor nyaéta wancahan tina baso tahu goréng, kadaharan has Bandung, Jawa Kulon anu bahan utamana nyaéta lauk tanggiri nu dicampur jeung aci atawa tipung sagu, biasana dijual di roda sisi jalan atawa nguriling ka kampung-kampung. Malahan mah kiw ...

                                               

Bubur lolos

Bubur lolos mangrupa bubur nu dijieun tina bahan utamana tipung béas, dibungkusna ku cara digulungkeun jero daun cau beunang ngulasan ku minyak keletik nepi ka lamokot. Bubur lolos sok dipaké hajat nu keur ngandung atawa disebutna tingkeban, ari ...

                                               

Bugis (kadaharan)

Pikeun hiji séké séler nu ngaranna saru jeung kagunaan lianna, tempo Bugis disambiguasi. Bugis nyaéta salah sahiji kadaharan ti Jawa Kulon nu miboga rasa amis. Bahan anu dipaké pikeun nyieunna nyaéta tipung ketan, gula bodas, jeung cipati atawa k ...

                                               

Cangkaruk

Cangkaruk nyaéta sangu sésa beunang moé nepi ka garing. Maksudna supaya bisa ditunda dina waktu nu lila, wangunna kawas jadi béas deui. Sawaktu-waktu bisa diasakan deui jadi sangu, utamana dikaluarkeun mangsa datang usum paceklik. Cangkaruk ogé n ...

                                               

Cara (kadaharan)

Cara téh nyaéta salah sahiji kadaharan nu dijieun tina adonan tipung béas, digulaan, tuluy diasakanana digarang dina citakan sarua pisan jiga sorabi. Cara wangunna buleud, ngan leuwih leutik tibatan sorabi. Citakan cara ogé sarua jeung sorabi, di ...

                                               

Carabikang

Carabinkang nyaéta kuéh tradisional nu dijieun tina bahan dasar tipung béas, cipati, jeung gula bodas. Carabikang kaasup kuéh jajanan pasar tradisional, sanajan ti kitu ieu kuéh remen ogé katempo dijual di super market malahan jadi kuéh pilihan d ...

                                               

Cibay

Cibay ieu kadaharan téh dijeunna tina aci sampeu. Kiwari loba kapanggih diwarung-warung sakola atawa dijual maké goroobag surung. Antukna hargana ogé murah, kahontal ku balaréa. Loba pisan nu mikaresep kadaharan ieu, komo budak leutik mah.

                                               

Cilok

Cilok atawa wancahan tina aci dicolok nyaéta kadaharan pituin wewengkon Sunda atawa Jawa Kulon. Dijieunna tina tipung aci nu biasana ditambahan maké bumbu kacang atawa kécap sangkan leuwih nikmat rasana. Bentukna buleud kawas baso, biasana leuwih ...

                                               

Cilor

Cilor nyaéta salah sahiji jajanan has ti Bandung anu masih kénéh sajenis jeung réngrénganana saperti cilok, cimol, miboga bahan dasar aci, digoréngna dicampurkeun jeung endog. Biasana dipidangkeun maké bungbu palengkeup saos, sambel jeung kécap. ...

                                               

Cimol

Cimol nyaéta jajanan has sunda nu dijieunna tina tipung aci dicampur jeung tarigu. Jajanan ieu asalna ti Tasikmalaya, kira-kira taun 2000-an mimiti ayana téh. Tuluy sumebar ka Bandung. Biasana nu sok jajan cimol téh barudak, tapi kiwari mah geus ...

                                               

Ciréng

Ciréng téh wancahan tina aci digoréng, nyaéta kadaharan nu ilahar di wewengkon Sunda, dijieun tina aci sampeu, dibungbuan, tuluy digoréng. Kiwari ciréng téh sumebar lain ngan di wewengkon sunda wungkul, tapi geus aya disababaraha daérah di Indoné ...

                                               

Comring

Comring nyaéta téh wancahan tina combro garing. Comring téh kaasup salah sahiji kadaharan tradisional Jawa Kulon nu di dipigandrung ku sakumna strata sosial masarakat. Bahan utama nyieun comring téh nyaéta aci atawa sampeu nu diparud jeung oncom ...

                                               

Comro

Comro nyaéta kadaharan has Sunda ti Jawa Kulon. Comro salasahiji tina loba kadaharan Sunda nu meunang ngaran tina wancahan bahan dasar nu. Comro téh mangrupa wancahan tina oncom di jero. Comro dijieun ku cara ngagoréng parud sampeu nu di jerona d ...

                                               

Cuhcur

Cuhcur atawa kuéh cuhcur) nyaéta kadaharan has Sunda nu dijieun tina campuran tipung béas, gula jeung cipati. Ieu kuéh ogé dipikawanoh di sakuliah Indonésia, Malaysia, Thailand jeung Viétnam. Di wewengkon Sunda, kuéh cuhcur sok dijual di pasar sa ...

                                               

Docang

Docang dina basa Cirebon wancahan tina bodo jeung kacang héjo nu dijadikeun kacambah/togé. Docang kaasup salah sahiji kulinér Nasional has Cirebon anu mangrupa campuran lontong, daun sampeu, togé, jeung kurupuk nu dibanjur ku angeun oncom dagé/an ...

                                               

Doclang

Doclang nyaéta kadaharan khas Bogor anu dijieunna tina campuran pésor, keureutan tahu goréng, keureutan goréng kentang kulub, kulub endog, bungbu kacang éncér, kécap jeung kurupuk atawa emping tangkil. Baheula mah kadaharan ieu téh biasana dipaké ...

                                               

Dodol Garut

Dodol nyaéta jawadah nu liket jeung dalit pisan. Dodol Garut mangrupa salah sahiji kadaharan tradisional sarta hiji komoditas nu bisa ngangkat ngaran Garut salaku kabupatén produsén dodol nu miboga kualitas luhung, alus sarta dodol nu dihasilkeun ...

                                               

Déblo

Déblo nyaéta kadaharan nu dijieun tina olahan beuti sampeu. Ilahar wujudna baruleud gedéna sakeupeul, aya ogé anu gepéng. Déblo kaasup kana kadaharan jajanan sok dijual di warung-warung jeung tukang goréngan, bareng jeung combro, bala-bala, cirén ...

                                               

Galéndo

Galéndo mangrupa kadaharan has ti Kabupatén Ciamis, Jawa Barat anu dijieun tina sésa ampas cipati ngeletik Kalapa. Kadaharan ieu mimiti aya dina taun 1984 keur mangsa ibur bituna Gunung Galunggung di Tasikmalaya, dina mangsa éta anu balantik Kala ...

                                               

Gemblong

Gemblong nyaéta salah sahiji kadaharan tradisional Indonésia nu kaasup dina katagori jajanan pasar. Gemblong dijieuna tina adonan tipung béas ketan, aci, jeung kalapa anu dicitak buleud siga bola, tur digoreng dina minyak panas. Gemblong anu geus ...

                                               

Golono

Golono nyaéta kadaharan nu aslina ti daérah wétan saperti Kuningan, Cibingbin, jeung Ciwaru. Bahan dasarna tina hampas tahu nu dibulen ku tipung, tuluy digoréng.Loba didagangkeun di tukang goréngan bareng jeung combro, bala-bala, goréng cau, jeun ...

                                               

Goréng cau

Goréng cau, cau goréng atawa pisang goréng nyaéta caneuteun nu loba kapanggih di Indonésia, Singapur jeung Malaysia. Ieu kadaharan téh dijieun tina cau, sanggeus dipesékan kulitna, tuluy dipotongan. Gedéna mah kumaha kahayang tuluy dianclomkeun k ...

                                               

Gulé

Gulé mangrupa kaolahan nu bahan bakuna daging hayam, sarupaning lalaukan, embé, sapi, jeroan, atawa sayuran kayaning kétéwél, tongtolang jeung daun sampeu, nu diolahkeun jeung kuah bungbu nu rasana gurih. Ciri has gulé nyaéta bungbuna nu euyeun s ...

                                               

Géhu

Géhu nyaéta salah sahiji kadaharan rahayat Sunda ti baheula pisan. Bahan lulugu, poko anu dipaké nyaéta tahu goréng anu dieusian togé, ilaharna didahar jeung céngék. Ku gumésérna gaya hirup, mangka kiwari aya géhu lada anu leuwih basajan cara nga ...

                                               

Hui cilembu

Hui cilembu nyaéta variétas hui anu asalna tina kulawarga Convolvulus batatas Linn. Hui cilembu kaasup kana pepelakan utama anu loba dipelak tur direkahkeun, sanajan asal muasal ieu tangkal tacan kanyahoan kalawan écés. Utamana di daérah Jawa Bar ...

                                               

Kadaharan Wancahan

Kadaharan Wancahan nyaéta sagala rupa kadaharan nu asal ngaranna wancahan tina salah sahiji ngaran atawa rasa bahan dasar nu ngajieunna. Ngaran kadaharan kieu, boh nu geus aya ti baheula atawa nu datang ayeuna-ayeuna, cukup loba. Ieu nyaéta salah ...

                                               

Karokét

Karokét nyaéta hiji kadaharan anu bentukna buleud panjang aya bagéan kulitna nu garing jeung aya eusian. Ari kulitna dijieun tina adonan tarigu nu digarang ipis semu asak, sedengkeun eusina mah bihun jeung parudan wortol anu geus disamaraan. Dida ...

                                               

Kasréng

Kasréng nyaéta salah sahiji kadaharan has Kabupatén Kuningan. Ieu kadaharan téh saéstuna mah sangu haneut, goréngan haneut, sambel tarasi nu lada pisan, seupan kacambah, jeung purulukan hurang leutik. Sangu kasréng téh biasana dibareuli keur mumu ...

                                               

Kentang mustofa

Kentang Mustofa mangrupa salah sahiji kadaharan khas Jawa Barat nu biasana sok aya dina acara hajatan. Biasana sok dijieun tina Kentang tuluy dibentuk jadi siga korek api. Kentang mustofa tuluy digoreng maké bumbu balado nepi ka warnana beureum j ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →