ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 37                                               

Gondang buhun

Gondang buhun nyaéta salah sahiji jenis tradisi gondang mangrupa seni tutunggulan ti Kampung Adat Kuta, Ciamis, Jawa Kulon. Gondang buhun asalna tina harmonisasi sora anu diakibatkeun tina sora halu saperti patani anu keur nutu paré, bisa ogé dih ...

                                               

Gékbreng

Gékbreng nyaéta kasenian wangun tater nu asalna tina téater rahayat longsér di Jawa Barat. Gekbreng ogé mangrupa kasenian khas nu aya di Sukabumi jeung drama tari nu sipatna banyol.

                                               

Jaipongan

Jaipongan nyaéta hiji wanda seni tari nu lahir tina kréativitas seniman asal Bandung, Gugum Gumbira. Perhatiannana kana kasenian rahayat nu salah sahijina nyaéta ketuk tilu nyababkeun anjeunna wanoh bener-bener kana perbendaharan pola-pola gerak ...

                                               

Kacapi

Kacapi mangrupa waditra kasenian Sunda anu biasa dipaké minangka pakakas utama dina kasenian Tembang Sunda atawa Mamaos Cianjuran, ieu pakakas téh biasana sok dikolaborasikeun jeung waditra nu ngaranna suling, antukna biasa disebut kacapi suling. ...

                                               

Kacapian

Kacapian mangrupa wangun kasenian nu ngagunakeun kacapi salaku waditra utama. Di Majaléngka aya sababaraha ragam wangun seni kacapian, di antarana Kacapi Suling, Kacapi Celempungan, Kacapi Jenaka Sunda, Kacapi Pantun, jeung Kacapi Kolaborasi

                                               

Kandagan

Tari Kandagan nyaéta tari putri nu karakterna gagah, tari ieu mangrupa tari mekaran ti tari Renggarini di taun 1960 ku tokoh pembaharu tari Sunda, Tjetje Somantri.

                                               

Karinding

Karinding nyaéta salah sahiji alat musik tradisional Sunda anu cara maénna dibetrik ku tungtung ramo bari diteundeun dina baham. Ieu waditra téh kaasup jenis lamelafon atawa idiofon. Biasana dijieun tina bahan palapah kawung atawa tina awi. Karin ...

                                               

Kasenian Sunda

Kasenian Sunda anu masih populér di masarakat di antarana Wayang Golék, tembang Cianjuran, penca, rupa-rupa ibing, calung, degung, angklung, carita pantun, beluk, terbang, jsb. Numutkeun dugaan, di Tatar Sunda wayang golék dipaké ku para wali pik ...

                                               

Katem

R. Mahjar Angga Koesoemahdinata, nyieun sesebutan séjén, nyaéta sekar irama merdika pikeun tembang jeung sekar tandak keur kawih. Disebut" merdika” duméh lagu-lagu dina tembang teu kauger ku aturan wiletan. Boh dina tembang boh dina kawih, kameka ...

                                               

Keurseus

Tari Keurseus nyaéta kelompok tari anu mangrupa hasil prosés mekarkeun ti gerak-gerak tari ti Tayuban. Tayub éta sorangan nyaéta kecap pagawéan ngigelna lalaki dikebat bari dibendo, dibaju alus nyanghareupan sababaraha urang ronggéng.

                                               

Kuda rénggong

Cara midangkeunnana nyaéta, hiji kuda atawa leuwih dihias warna-warni, budak sunat ditaékkeun ka luhur tonggong kuda, budak sunat dihias kawas Raja atawa Satria, bisa ogé nurun pakéan para Dalem baheula, maké bendo, takwa jeung maké lawon sarta s ...

                                               

Lukisan kaca Cirebon

Lukisan kaca Cirebon nyaéta lukisan has Cirebon dina kaca, nu panginten geus ngalobaan saprak abad ka-17 kalayan datangna Islam di Cirebon. Dina kakuasaan Panembahan Ratu ti Kasultanan Cirebon, lukisan kaca ieu geus dipikawanoh salaku alat keur r ...

                                               

Rampak kendang

Rampak kendang nyaéta salah sahiji kréasi musik tradisional nu dimaenkeun babarengan ku duaan tepi ka puluhan pamaen. Kendang ditabeuh babarengan luyu jeung musik nu dimaenkeun. Tabeuhanana boga efek sora nu keras nu ngondang perhatian para panon ...

                                               

Rebab

Rebab nyaéta waditra kését nu kaasup kana gamelan sapuratina, biasana diapaénkeun dina pagelaran wayang, kiliningan, celempungan, atawa tembang Sunda husus dina laras Saléndro. Pungsina nyaéta keur mirig sarta madakeun mélodi. Surupan atawa tangg ...

                                               

Ronggéng Gunung

Ronggéng Gunung nyaéta kasenian has Ciamis anu biasa digelar di buruan imah nalika aya anu hajat kawinan, sunatan, atawa samalah di huma, kebon, upamana nalika dibutuhkeun pikeun upacara ngawuluku atawa melak paré. Durasi pamentasan Ronggéng Gunu ...

                                               

Sampyong

Seni mangrupa salasahiji unsur budaya. Salasahiji kabudayaan daérah asli ti Majaléngka nyaéta kasenian Sampyong. Sajarah ayana kasenian Sampyong nyaéta dina taun 1960, di daérah Cibodas Kacamatan Majaléngka Kabupatén Majaléngka aya kaulinan rahay ...

                                               

Sintrén

Sintrén nyaéta salah sahiji kasenian ibing Sunda anu asalhna ti saubeureun Cirebon Majalengka jeung Indramayu. Sintren asalna ti kecap SIN anu hartosna sindir, sarta TETAREN anu hartosna patarosan ngaliwatan syair anu kudu dipaliré sarta ditéanga ...

                                               

Suling

Suling nyaéta salah sahiji waditra tiup urang Sunda nu disadakeun ku cara ditiup. Ilaharna dijieun tina awi tamiang. Suling sumebar ampir di sakuliah tatar Sunda umumna di wewengkon Priangan. Biasana suling dipaké pikeun mirig lalaguan boh temban ...

                                               

Tari Kedempling

Tari kedempling nyaéta salah sahiji seni anu asalna ti utara Kabupatén Majaléngka, tepatna di wewengkon Ligung, Jatitujuh, jeung Randegan.Tari kedempling kira-kira mimiti aya taun 1938 muara di komunitas ronggéng dogér anu biasana péntas di hiji ...

                                               

Tari Merak

Tari Merak mangrupakeun salah sahiji ragem tarian kréasi anyar anu asalna ti Jawa Tengah anu ngaéksprésikeun kahirupan sasatoan, nyaéta manuk merak. Tari merak diciptakeun ku saurang koréografer anu ngaranna Radén Tjétjé Somantri tuluy di taun 19 ...

                                               

Tari Rahayat

Tari Rahayat nyaéta tarian anu diciptakeun ku hiji masarakat, tumuwuh jeung mekar di kalangan rahayat di hiji tempat nu béda-béda. Ragem tarian rahayat mekar nurutkeun letak géografis, saperti daérah pagunungan, jeung daérah basisir, hal ieu nu n ...

                                               

Tari Wayang

Tari wayang nyaéta tari nu nyokot gerak dasar jeung gerak intina ti panokohan wayang. Dina tari wayang biasana ngagambarkeun panokohan jeung jabatan dina carita wayang. Aya sababaraha ciri utama dina tari wayang nya éa: Tari wayang nu ngagambarke ...

                                               

Tembang Cianjuran

Tembang Cianjuran mangrupa seni vokal Sunda nu dibarengan ku waditra kacapi indung, kacapi rincik, suling, jeung rebab. Asalna mah, di tempat borojolna, Cianjur, kasenian ieu téh disebutna mamaos. Dingaranan tembang Cianjuran sotéh ti taun 1930-a ...

                                               

Toléat

Toléat nyaéta jenis waditra anu ditiup Aerophon single reed, mangrupa salah sahiji waditra tradisional anu digali ti talari masarakat Pamanukan, Kabupatén Subang.

                                               

Topéng Priangan

Sacara kronologis ayana Topéng priangan dimimitian ti tari Topéng anu mekar di Jawa Barat di mimiti taun 1900 nyaéta Topéng Bebarang, anu dimaksudkeun pikeun pintonan keliling atawa pintonanna di tangtukeun ku nu nanggap nepi ka teu aya katetepan ...

                                               

Wayang Golék

Wayang mangrupa bentuk téater rahayat nu populér pisan. Masarakat mindeng ngahubungkeun kecap "wayang" jeung "bayang", dumasar pintonan wayang kulit nu mintonkeun hirupna bayangan/kalangkang wayang dina layar. Di wewengkon Tatar Sunda, nu pangpop ...

                                               

Waktu jeung usum-usuman

Waktu nyaéta hiji bagian tina sistem ukuran pikeun ngabandingkeun lila lumangsungna kajadian-kajadian sarta selang antara kajadian-kajadian anu dimaksud. Urang sunda ngagunakeun ciri-ciri waktu atawa wanci pikeun nangtukeun waktu dina sapoé sapeu ...

                                               

Adat Nikah

Adat nikah urang Sunda di Parahyangan téh nyaéta talari paranti nu geus dilaksanakeun ku kolot baheula dina acara nikahan nu dianggap sakral jeung sakali dina saumur hirup. Dina adat nikah aya sababaraha upacara adat anu sok dilaksanakeun, sapert ...

                                               

Upacara panjang jimat

Upacara Adat Panjang Jimat nyaéta upacara adat anu dilaksanakeun di Karaton Kasepuhan Cirebon dina waktu Upacara Muludan. Istilah Panjang Jimat asal kecap tina panjang, nu ngandung harti dilaksanakeun sacara rutin sapanjang taun jeung jimat nu ng ...

                                               

Dyah Pitaloka Citraresmi

Dyah Pitaloka Citraresmi atawa Citra Rashmi nyaéta puteri Karajaan Sunda. Nurutkeun Pararaton, Citraresmi dijodohkeun jeung Hayam Wuruk. Dina mangsana Hayam Wuruk kacida resepna ka Dyah Pitaloka keur dijadikeun prameswarina. Ngan dina tragedi Per ...

                                               

Mundinglaya Dikusumah

Mundinglaya Dikusumah nyaéta salah sahiji lalakon dina carita pantun Sunda. Eusina nyaritakeun kahirupan Mundinglaya Dikusumah, saurang ménak Sunda dina jaman Karajaan Sunda anu pinuh kaprihatinan terus diangkat jadi raja ngagantikeun ramana nyaé ...

                                               

Niskala Wastu Kancana

Niskala Wastu Kancana atawa Anggalarang atawa Wangisutah atawa Linggawastu gumelar di Galuh, Kawali dina taun 1348 jeung pupus dina taun 1475, di Kawali, Ciamis nyaéta raja ti Karajaan Sunda Galuh ngahiji anu maréntah antara taun 1371 dugi ka tau ...

                                               

Ahmad Bakri

Ahmad Bakri, guru jeung pangarang dina basa Sunda sarta Indonésia. Lahir di Ciamis ping 11 Mei 1917 tur ngantunkeun ping 18 Juli 1988. Satamatna ti sakola Rayat 3 taun, Ahmad Bakri neruskeun ka Scahake School di Ciamis. Meunang sawatara bulan kun ...

                                               

Apung Supena Wiratmaja

Apung Supena Wiratmaja nyaéta salah saurang pangarang Sunda, lahir di Cicaléngka, Bandung, ping 7 April 1936. manéhna mangrupakeun salah sahiji inohong tembang Sunda Cianjuran, pangarang lagu-lagu tembang Sunda, pangarang buku tembang Sunda, pami ...

                                               

Cécép Burdansyah

Cécép Burdansyah, lahir di Ciwidéy, 23 Séptémber 1963 mimiti ngarang ti keur di SMP kénéh. Karya-karyana dina périodeuu awal dimuat dina SKM Giwangkara jeung Mingguan Pelajar. saterusna Cécép leuwih kataji ngarang dina basa Sunda, sarta dina bati ...

                                               

Dadan Sutisna

Dadan Sutisna lahir di Sumedang, 22 Pébruari 1978. Mimiti ngarang ti keur SMP kénéh, karya-karyana dimuat dina kalawarta Kudjang. Réréana mah nulis carpon, tapi kungsi deuih nulis novél, drama Sunda, feature jeung artikel nu kungsi dimuat dina Ma ...

                                               

Darpan

Darpan, sakapeung sok maké sandiasma Darpan Ariawinangun, lahir 4 Méi 1970 di Sungaiula, Cibuaya, Karawang beulah kalér. Digedékeun dina budaya masarakat gado-gado: Sunda, Jawa, Batawi, Tionghoa. Salulusna ti SPGN Karawang, nuluykeun kuliah ka Ju ...

                                               

Daéng Kanduruan Ardiwinata

Daéng Kanduruan Ardiwinata nyaéta sastrawan, guru basa, ahli basa, salah saurang nu ngadegkeun tur pupuhu munggaran Paguyuban Pasundan, rédaktur Balé Pustaka, pangarang roman modérn Sunda. Ramana nyaéta Baso Daéng Passau alias Daéng Sulaéman teur ...

                                               

Dodong Djiwapradja

Dodong Djiwapradja nyaéta salah sahiji panyajak di tatar Sunda. Lahir di Banyuresmi, Garut, Jawa Barat, tanggal 25 September 1928 tilar dunya 23 Juli 2009.

                                               

Duduh Durahman

Duduh Durahman atawa Abah Duduh nyaéta jurnalis, sastrawan Sunda, jeung aktor teater. Lahir di Ciwidey tanggal 26 Mei 1939 ti H.Iskandar Saleh Syahbana jeung Siti Aisah Carwati. Duduh kasohor minangka kritikus film jeung sastra Sunda. Sedengkeun ...

                                               

Elin Syamsuri

Elin Syamsuri nyaéta salah saurang pangarang Sunda. Biodata: Wasta jeung Gelar: Drs. H. Elin Sjamsuri Tempat, ping gumelar: Sumedang, 7 Séptémber 1943 Padumukan: Ds. Cimanggung, Kec. Cimanggung, Sumedang. Pangalaman Gawé: 1. GURU SMP bari ngajar ...

                                               

Godi Suwarna

Godi Suwarna salah sahiji pangarang Sunda nu karyana euyeub pisan, gumelar di Tasikmalaya ping 23 Mei 1956. Ayeuna matuh di Ciamis. Mimiti daria ngarang sajak jeung carpon dina basa Sunda ti mimiti taun 1976 nalika masih kénéh jadi mahasiswa di I ...

                                               

Hadi AKS

Hadi AKS nyaéta salah saurang pangarang Sunda. Hadi AKS gumelar di Citapis, Pandeglang dina kaping 16 Méi 1965. Hadi téh lulusan Jurusan Pendidikan Basa jeung Sastra Sunda IKIP Bandung. Ti saprak asup kuliah di IKIP, Hadi hayang jadi pangarang tu ...

                                               

Ki Umbara

Ki Umbara nyaéta salah saurang sastrawan Sunda. Lahir di désa Bendungan ping 10 Juli 1914. Taun 1933 tamat ti Normaal School Serang. Taun 1954 lulus ti SGA Bandung. Mimiti ngajar di SD, tuluy ditempatkeun salaku Kepala SMP Muslimin III nepi ka pe ...

                                               

Risnawati

Risnawati nyaéta salah sahiji sastrawati Sunda. Lahir di Jampangkulon, pakidulan Sukabumi, 10 Mei 1971. Ti leuleutik resep maca lantaran disadiakeun buku-buku bacaan ku kolotna. Karesepna beuki kaanteur basa asup ka SPG Pasundan di Sukabumi. Tama ...

                                               

Surachman R.M.

Waktu asup ka SMP mimiti sok tulas-tulis,kayaning dangding, carpon jeung dongeng, babakuna mah ngeusian rohangan pikeun barudak dina majalah-majalah atawa surat kabar basa Sunda jeung basa Indonésia. Ti taun 1954 ngahususkeun manéh nulis sarta nu ...

                                               

Wahyu Wibisana

Wahyu Wibisana nyaéta panyajak Sunda jeung pangarang skénario ngarangkep sutradara. Nyuprih atikan di SR, OVVO, Sakola Guru B, KGA, sarta cacap meunang gelar sarjana di IKIP Bandung taun 1981. Kalintang réa karyana dina wangun puisi anu saterusna ...

                                               

Yayat Héndayana

Yayat Héndayana di dunia téater, anjeunna dipikawanoh salaku aktor jeung sutradara téater nu kawéntar. Gumelar ka alam dunya di Bandung, Jawa Barat 7 Juni 1943. Kasang tukang atikan SMA bagéan B, neruskeun ka Akademi Teater dan Film, di Bandung. ...

                                               

Yuhana

Yuhana éjahan heubeul Joehana nyaéta salah saurang pangarang Sunda. Salian eta manéhna ogé pamingpin rombongan sandiwara sarta kelompok Tembang Cianjuran. Romanna anu mimiti Carios Eulis Acih sukses pisan, népi ka dicetak ulang ogé difilmkeun. Ki ...

                                               

Prebu Maharaja

Prebu Maharaja nyaéta raja Sunda anu maréntah salila tujuh taun. Dina taun 1357, bareng jeung anak nu cikalna nyaéta Puteri Dyah Pitaloka atawa Citraresmi ogé para ponggawana indit ka Karajaan Majapait pikeun ngawinkeun Puteri Dyah Pitaloka jeung ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →